To jsme my

Úvod
Dětský domov Čtyřlístek, Planá je domov rodinného typu s kapacitou 32 dětí, které zde žijí ve čtyřech rodinných skupinách. Jedná se o tři osmičlenné heterogenní skupiny dětí různého věku od 3 do 18 (v případě nezaopatřených dětí až do 26) let a o jednu skupinu nezletilých matek s dětmi. 

Historie 
Původní budova, kterou dětský domov užíval do r. 2003, byla v nevyhovujícím stavu a byli jsme tedy nuceni hledat nové prostory, které budou pro účely našeho zařízení sloužit. V letech 2003 až 2010 procházel náš domov velmi složitým obdobím. Děti obývaly několik let prostory bývalého dětského oddělení v areálu plánské nemocnice, které nebyly vhodné pro účely dětského domova. Po dlouhých a náročných jednáních se nakonec podařilo bývalé p. ředitelce Mgr. Jitce Tvarogové zajistit pro účely dětského domova nové prostory, které využíváme od r. 2010. V nově zrekonstruované budově, která původně sloužila pro potřeby ministerstva vnitra, a sídlilo v ní Obvodní oddělení Policie ČR, jsou již prostory plně vyhovující. 
Od r. 2002 se v souvislosti s přijetím Zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy velmi výrazně zlepšily podmínky pro pobyt dětí v našem zařízení. V současné době je v našem dětském domově v každé rodinné skupině max. 6-8 dětí, které žijí v samostatném bytě, kde mají k dispozici dvoulůžkové pokoje. Za uplynulých 15 let došlo k velmi výrazným změnám k lepšímu v oblasti podmínek pro výkon ústavní výchovy (a to nejen v našem domově). 

Personální podmínky
Péči o děti v každé skupině zajišťují dva kmenoví vychovatelé, kteří se ve službě pravidelně střídají. Zajišťují veškerou přípravu dětí do školy, vyplnění jejich volného času, dodržování hygienických i sociálních návyků, tedy jinými slovy plní funkci rodičů. V případě dovolené či nemoci kmenového vychovatele jsou k dispozici další dva střídající vychovatelé, kteří chybějící „tetu“ nebo „strejdu“ plnohodnotně zastoupí. 
V noci zajišťují bezpečnost dětí noční vychovatelky (asistentky), které mají na starosti veškeré osobní prádlo dětí a zároveň zajišťují ranní odchody dětí do školky, školy, učiliště i na praxi. Dále v domově pracují dvě asistentky pedagoga, které pečují o děti nezletilých matek v době, kdy jsou děvčata ve škole. V současné době máme v domově pět maminek s jejich pěti dětmi, přičemž tři z matek již dosáhly zletilosti.
Kromě pedagogických pracovníků, kterých je vč. ředitele zařízení celkem 17, je v domově zaměstnáno ještě 7 nepedagogických pracovníků – sociální pracovnice, účetní, vedoucí stravování, 2 kuchařky, uklízečka a údržbář. 

Prostory a materiální vybavení
Děti obývají čtyři oddělené bytové jednotky – každá o velikosti 7+kk (tj. 4 ložnice pro děti, pracovna vychovatelů, sklad pro potřeby skupiny + obývací pokoj s kuchyňkou). 
Kromě těchto bytů je v budově dětského domova zřízen také samostatný byt 1+1, který slouží jako cvičný byt vždy pro jedno dítě z dětského domova. Zde má dítě v době před odchodem z dětského domova možnost vyzkoušet si samostatné bydlení bez stálého přímého dohledu pracovníků zařízení – tj. udržování domácnosti vč. zajištění vlastního stravování za plné finanční, materiální i personální podpory dětského domova. Tento byt je v současné době obýván sedmnáctiletým chlapcem, který je ve 2. ročníku učebního oboru Truhlář. 
Dále máme v budově k dispozici také velkou půdu, která slouží jako prádelna, sklad sezónního prádla a veškerých sportovních pomůcek (kola, lyže atp). Dále je v budově místnost pro výtvarnou činnost dětí, malá tělocvična, moderní kuchyně pro školní stravování + jídelna, několik místností pro administrativní činnosti a místnosti, které jsou využívány jako sklady. 
Kromě budovy dětského domova máme k dispozici také městský byt 1+1 v běžné zástavbě v obci, který je využíván zletilým nezaopatřeným dítětem, které zůstává po skončení ústavní výchovy na základě dohody s vedením dětského domova nadále v plném přímém zaopatření zařízení a nadále se připravuje na své budoucí povolání. V současné době je tento byt užíván studentkou Střední zdravotnické školy v Domažlicích, která je letos v maturitním ročníku. Veškeré náklady na bydlení a stravování zajišťuje dívce dětský domov. Pracovníci dětského domova samozřejmě poskytují dítěti veškerou podporu potřebnou k postupnému osamostatňování před úplným opuštěním dětského domova, ale dohlížejí také na řádné užívání bytu a pravidelnou docházku do školy. 
Venkovní prostory zařízení tvoří uzavřený dvůr s malým hřištěm, pískovištěm a bazénem. Dvůr slouží zároveň jako parkoviště pro služební automobily dětského domova. 
Materiální vybavení jednotlivých skupin je podobné jako v běžné rodině, děti mají kromě osobních věcí k dispozici také sportovní vybavení pro letní i zimní sporty, pomůcky pro výtvarnou činnost, elektroniku (televizory, počítače a další běžné spotřebiče) a další vybavení vhodné pro volnočasové aktivity dětí. Samozřejmostí je veškeré vybavení pro plnění povinné školní docházky či pro přípravu na budoucí povolání. 

Aktivity dětského domova
Dětský domov Čtyřlístek, Planá je zařízení s nepřetržitým provozem. Zajišťujeme péči o děti ve školních dnech, ale i o svátcích a dalších dnech školního volna vč. vánočních a letních prázdnin. 
Pracovníci zařízení se snaží, aby se život v dětském domově podobal co nejvíce životu v běžné rodině. Ve všedních dnech chodí děti do veřejných škol různých typů (ZŠ, ZŠ praktická, SOU, SŠ) a navštěvují zájmové kroužky spolu s dětmi z běžných rodin. Některé starší děti dojíždějí denně do škol mimo obec, kde sídlí dětský domov, popř. mohou být ubytovány v souvislosti se studiem přes týden v domově mládeže a do dětského domova se vrací jen na víkendy a dny školního volna. V současné době jsou dvě děti ubytovány v souvislosti se studiem v domově mládeže v Plzni a jedna dívka v domově mládeže v Domažlicích. 
Pro děti je připravován pracovníky dětského domova program pro volný čas. Jedná se o různé výlety, hry, sportovní, výtvarné a hudební aktivity. Děti navštěvují veřejné kulturní akce (kino, divadlo atp.) Běžně probíhají o víkendech narozeninové oslavy dětí či jiné aktivity, které si jednotlivé skupiny samy plánují. O víkendech si také děti připravují večeře ve skupinách spolu s vychovateli. (V ostatních dnech probíhá stravování dětí zpravidla ve společné jídelně.) 
O letních prázdninách probíhají vždy několikadenní pobytové akce mimo dětský domov, cca 1x za dva roky se podaří zajistit pro děti pobyt u moře. V zimě probíhá zpravidla každoročně zimní rekreace na horách. 

Kromě vlastních aktivit organizovaných pracovníky dětského domova jsou děti zapojeny také do několika projektů jiných organizací. 
Např. v rámci projektu Accenture Academy, který realizuje Nadace Terezy Maxové, se učí starší děti finanční gramotnosti a mají možnost formou zprostředkovaných brigád získávat první pracovní zkušenosti. Přípravě na odchod dětí z dětského domova věnujeme v zařízení značnou pozornost, neboť jsme si vědomi, že následná péče o tyto děti po opuštění zařízení není zatím příliš dobře zajištěna. 
Dále je náš domov dlouhodobě zapojen například také do realizace projekt Most přes generace, ve kterém se děti nejprve na víkendovém soustředění věnují hraní společenských her a následně pak docházejí do místních domovů pro seniory, kde s obyvateli vybrané hry hrají a zpříjemňují jim tak jejich volný čas.